អត្ថន័យ 历 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 历 ខ្មែរ

 • ប្រតិទិន

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : កូរ៉េ
 • : ឧទាហរណ៍
 • : លី
 • : husband and wife;
 • : Lisu ethnic group of Yunnan; see 傈僳[Li4 su4];
 • : cold; frigid;
 • : ចំណេញ
 • : កម្លាំង
 • : លើកទឹកចិត្ត
 • : stern
 • : minor government official or functionary (old);
 • : sound of splitting; cracking;
 • : (final particle); sound; noise;
 • : cry of a crane or wild goose;
 • : used in transliteration;
 • : hole, pit;
 • : high mountain range;
 • : smooth; active; clever; sharp;
 • : sorrowful;
 • : Japanese variant of 戾[li4];
 • : to bend; to violate; to go against; ruthless and tyrannical;
 • : Japanese variant of 曆|历[li4];
 • : type of oak; stable (for horses);
 • : archaic variant of 櫪|枥, oak; type of tree in ancient books; stable (for horses);
 • : oak; Quercus serrata;
 • : chestnut;
 • : hedge;
 • : beam;
 • : to drip; to strain or filter; a trickle;
 • : miasma;
 • : to attend (official functions);
 • : name of a river;
 • : a kind of monkey;
 • : brilliance (pearls);
 • : ulcer; plague;
 • : dysentery;
 • : luster (of pearls);
 • : unreasonable; violent;
 • : cross stream by stepping on stones;
 • : grind; sandstone;
 • : gravel; small stone;
 • : ក្រោកឈរ
 • : bamboo rain hat;
 • : bamboos good for poles; horn;
 • : គ្រាប់ធញ្ញជាតិ
 • : coarse rice;
 • : (cattle) tongue (Cantonese);
 • : Drabanemerosa hebecarpa;
 • : (herb); pigsty;
 • : litchi;
 • : to attend (an official function); to be present; to administer; to approach (esp. as administrator);
 • : jasmine;
 • : oyster;
 • : to curse; to scold;
 • : move; walk;
 • : to bully; wheel-rut;
 • : a kind of eating utensil; (old) (Italian) lira (loanword); livermorium (chemistry);
 • : អាចារ្យ
 • : clap of thunder;
 • : bald; scabby;
 • : Alcedo bengalensis;
 • : Korea
 • 𠠵 : 𥅛
 • 𠩵 : 𤋱
 • 𥝢 : 辥

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 历

 • 这个房子差不多有 300 年的历史了。
  Zhège fángzi chàbùduō yǒu 300 nián de lìshǐle.
 • 这个学期我选了很多课,有艺术、历史、经
  Zhège xuéqí wǒ xuǎnle hěnduō kè, yǒu yìshù, lìshǐ, jīng
 • 爸爸喜欢看历史方面的书。
  Bàba xǐhuān kàn lìshǐ fāngmiàn de shū.
 • 这段时间,我经历了很多事情。
  Zhè duàn shíjiān, wǒ jīnglìle hěnduō shìqíng.
 • 我的经历我都写在这本书里了。
  Wǒ de jīnglì wǒ dū xiě zài zhè běn shū lǐle.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 历 តាមកម្រិត HSK