អត្ថន័យ 及 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 及 ខ្មែរ

 • និង

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 及

 • 谢谢你及时赶来帮助我。
  Xièxiè nǐ jíshí gǎn lái bāngzhù wǒ.
 • 这场雨下得很及时。
  Zhè chǎng yǔ xià dé hěn jíshí.
 • 我今天早上起晚了,来不及吃早饭了。
  Wǒ jīntiān zǎoshang qǐ wǎnle, láibují chī zǎofànle.
 • 电影九点半才开始,还来得及。
  Diànyǐng jiǔ diǎn bàn cái kāishǐ, hái láidéjí.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 及 តាមកម្រិត HSK