អត្ថន័យ 否 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 否 ខ្មែរ

fǒu

  • ទេ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : គ្រឿងស្មូន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 否

  • 我们现在出发吧,否则会迟到的。
    Wǒmen xiànzài chūfā ba, fǒuzé huì chídào de.
  • 他是否能来,我还不太清楚。
    Tā shìfǒu néng lái, wǒ hái bù tài qīngchǔ.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 否 តាមកម្រិត HSK