អត្ថន័យ 回 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 回 ខ្មែរ

huí

 • ត្រលប់ទៅ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 回

 • 我坐出租车回家。
  Wǒ zuò chūzūchē huí jiā.
 • 再见!我回家!
  Zàijiàn! Wǒ huí jiā!
 • 你什么时候回来?
  Nǐ shénme shíhòu huílái?
 • 我八点回家。
  Wǒ bā diǎn huí jiā.
 • 我回开车。
  Wǒ huí kāichē.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 回 តាមកម្រិត HSK