អត្ថន័យ 图 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 图 ខ្មែរ

 • រូបភាព

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : Japanese variant of 圖|图;
 • : to slaughter (animals for food); to massacre;
 • : name of a mountain;
 • : Mt Tu in Zhejiang; also written 涂;
 • : តែប៉ុណ្ណោះ
 • : ថ្នាំលាប
 • : be injured; ill (of animals);
 • : sticky rice;
 • : fat (of pigs);
 • : thistle; common sowthistle (Sonchus oleraceus); bitter (taste); cruel; flowering grass in profusion;
 • : follicle;
 • : វិធី
 • : yeast;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 图

 • 我的手机上有电子地图。
  Wǒ de shǒujī shàng yǒu diànzǐ dìtú.
 • 我把书还给图书馆了。
  Wǒ bǎ shū hái gěi túshū guǎnle.
 • 我从图书馆借了三本书。
  Wǒ cóng túshū guǎn jièle sān běn shū.
 • 我从图书馆借来了两本书。
  Wǒ cóng túshū guǎn jiè láile liǎng běn shū.
 • 图书馆为大家提供了安静的阅读环境。
  Túshū guǎn wéi dàjiā tígōngle ānjìng de yuèdú huánjìng.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 图 តាមកម្រិត HSK