អត្ថន័យ 在 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 在 ខ្មែរ

zài

 • ក្នុង

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : load; cargo; old variant of 載|载[zai4]; to transport; to deliver; to bear; to support;
 • : ម្តងទៀត
 • : matter; affair;
 • : ផ្ទុក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 在

 • 我住在北京。
  Wǒ zhù zài Běijīng.
 • 今天我的朋友不能工作,他在医院!
  jīntiān wǒ de péngyǒu bùnéng gōngzuò, tā zài yīyuàn!
 • 老师看见我在桌子上写东西。
  Lǎoshī kànjiàn wǒ zài zhuōzi shàng xiě dōngxī.
 • 你住在哪儿?我住在那儿!
  Nǐ zhù zài nǎ'er? Wǒ zhù zài nà'er!
 • 现在,我的女儿四岁了。
  Xiànzài, wǒ de nǚ'ér sì suìle.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 在 តាមកម្រិត HSK