អត្ថន័យ 场 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 场 ខ្មែរ

chǎng

 • វាល

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 场

 • 在机场等飞机。
  Zài jīchǎng děng fēijī.
 • 我在机场工作了三年了。
  Wǒ zài jīchǎng gōngzuòle sān niánle.
 • 我马上要进机场了。
  Wǒ mǎshàng yào jìn jīchǎngle.
 • 下午我去机场接你。
  Xiàwǔ wǒ qù jīchǎng jiē nǐ.
 • 今年下午有场足球比赛。
  Jīnnián xia wǔ yǒu chǎng zúqiú bǐsài.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 场 តាមកម្រិត HSK