អត្ថន័យ 大 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 大 ខ្មែរ

 • ធំ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 大

 • 大杯子是我的。
  Dà bēizi shì wǒ de.
 • 这个苹果很大。
  Zhège píngguǒ hěn dà.
 • 这是我大书。
  Zhè shì wǒ dà shū.
 • 你儿子多大了?
  Nǐ érzi duōdàle?
 • 这个学校太大了。
  Zhège xuéxiào tài dàle.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 大 តាមកម្រិត HSK