អត្ថន័យ 太 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 太 ខ្មែរ

tài

 • ផងដែរ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : រដ្ឋ
 • : លុបបំបាត់
 • : ថៃ
 • : peptide (two or more amino acids linked by peptide bonds CO-NH);
 • : phthalein (chemistry);
 • : titanium (chemistry);

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 太

 • 狗都太喜欢吃。
  Gǒu dōu tài xǐhuān chī.
 • 今天太冷了。
  Jīntiān tài lěngle.
 • 这个学校太大了。
  Zhège xuéxiào tài dàle.
 • 这个苹果太想了。
  Zhège píngguǒ tài xiǎngle.
 • 这个苹果太大,我吃不完。
  Zhège píngguǒ tài dà, wǒ chī bù wán.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 太 តាមកម្រិត HSK