អត្ថន័យ 学 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 学 ខ្មែរ

xué

 • រៀន

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 学

 • 他在学校前面。
  Tā zài xuéxiào qiánmiàn.
 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 我不是学生。
  Wǒ bùshì xuéshēng.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?

ពាក្យដែលមានអក្សរ 学 តាមកម្រិត HSK