អត្ថន័យ 完 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 完 ខ្មែរ

wán

 • បញ្ចប់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 完

 • 他 30 岁而且……读完大学。
  Tā 30 suì érqiě……dú wán dàxué.
 • 看完报纸休息。
  Kàn wán bàozhǐ xiūxí.
 • 我都快吃完了。
  Wǒ dū kuài chī wánliǎo.
 • 这个苹果太大,我吃不完。
  Zhège píngguǒ tài dà, wǒ chī bù wán.
 • 这本书我看完了。
  Zhè běn shū wǒ kàn wánliǎo.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 完 តាមកម្រិត HSK