អត្ថន័យ 密 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 密 ខ្មែរ

 • ក្រាស់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : cover' radical in Chinese characters (Kangxi radical 14), occurring in 军, 写, 冠 etc; see also 禿寶蓋|秃宝盖[tu1 bao3 gai4]; see also 平寶蓋|平宝盖[ping2 bao3 gai4];
 • : (phonetic) as in pyrimidine;
 • : to plaster; whitewash (wall);
 • : still; silent;
 • : power; exponent (math.); to cover with a cloth; cloth cover; veil;
 • : chariot canopy;
 • : name of a river, the southern tributary of Miluo river 汨羅江|汨罗江[Mi4 luo2 jiang1];
 • : ការសម្ងាត់
 • : សម្ងាត់
 • : fine silk;
 • : cover of cloth for food; veil;
 • : ទឹកឃ្មុំ
 • : ស្វែងរក
 • : quiet;
 • : cover of tripod kettle;
 • 𥁑 : 鬳

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 密

 • 我把信用卡的密码忘了。
  Wǒ bǎ xìnyòngkǎ de mìmǎ wàngle.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 密 តាមកម្រិត HSK