អត្ថន័យ 富 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 富 ខ្មែរ

 • អ្នកមាន

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 富

 • 他是一位经验丰富的老师。
  Tā shì yī wèi jīngyàn fēngfù de lǎoshī.
 • 读书能丰富我们的生活。
  Dúshū néng fēngfù wǒmen de shēnghuó.
 • 人们的生活越来越富。
  Rénmen de shēnghuó yuè lái yuè fù.
 • 他的表演感情非常丰富。
  Tā de biǎoyǎn gǎnqíng fēicháng fēngfù.
 • 他在工作中积累了丰富的经验。
  Tā zài gōngzuò zhōng jīlěile fēngfù de jīngyàn.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 富 តាមកម្រិត HSK