អត្ថន័យ 小 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 小 ខ្មែរ

xiǎo

 • តូច

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ព្រឹកព្រលឹម
 • : Japanese variant of 曉|晓;
 • : dwarf bamboo; thin bamboo;
 • : dwarf bamboo;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 小

 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 小猫在桌子喜欢面。
  Xiǎo māo zài zhuōzi xǐhuān miàn.
 • 小姐,你叫什么名字?
  Xiǎojiě, nǐ jiào shénme míngzì?
 • 小狗在椅子下面呢。
  Xiǎo gǒu zài yǐzi xiàmiàn ne.
 • 女儿很喜欢小狗。
  Nǚ'ér hěn xǐhuān xiǎo gǒu.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 小 តាមកម្រិត HSK