អត្ថន័យ 局 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 局 ខ្មែរ

 • ការិយាល័យ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ⺽
 • : receive with both hands;
 • : structure for carrying dirt;
 • : ទឹកក្រូច
 • : Fagus sylvatica;
 • : mandarin orange (Citrus reticulata); tangerine;
 • : (dialect) to cook in salt or sand, inside a sealed pot; to steam; to bake;
 • : 𨾴
 • : chrysanthemum;
 • : cramped; narrow;
 • : horse carriage (old);
 • : place name;
 • : to interrogate; to question;
 • : a shrike;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 局

 • 邮局早上 9 点开门。
  Yóujú zǎoshang 9 diǎn kāimén.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 局 តាមកម្រិត HSK