អត្ថន័យ 年 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 年 ខ្មែរ

nián

 • ឆ្នាំ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : sheatfish (Parasilurus asotus); oriental catfish; see also 鯰|鲶[nian2];
 • : sheatfish (Parasilurus asotus); oriental catfish; see also 鮎|鲇[nian2];
 • : sticky; glutinous; to adhere; to stick;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 年

 • 今年二月天气很冷。
  Jīnnián èr yuè tiānqì hěn lěng.
 • 他儿子今年八岁了。
  Tā érzi jīnnián bā suìle.
 • 今天是 2002 年 1 月 1号。
  Jīntiān shì 2002 nián 1 yuè 1 hào.
 • 我开了三年出租车了。
  Wǒ kāile sān nián chūzū chēle.
 • 我在中国住了三年。
  Wǒ zài zhōngguó zhùle sān nián.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 年 តាមកម្រិត HSK