អត្ថន័យ 开 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 开 ខ្មែរ

kāi

 • បើក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 开

 • 昨天上午商店开了。
  Zuótiān shàngwǔ shāngdiàn kāile.
 • 我回开车。
  Wǒ huí kāichē.
 • 我们在开会。
  Wǒmen zài kāihuì.
 • 我开了三年出租车了。
  Wǒ kāile sān nián chūzū chēle.
 • 先生,请问您什么时候开始点菜?
  Xiānshēng, qǐngwèn nín shénme shíhòu kāishǐ diǎn cài?

ពាក្យដែលមានអក្សរ 开 តាមកម្រិត HSK