អត្ថន័យ 弱 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 弱 ខ្មែរ

ruò

  • ខ្សោយ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : so; such; to such a degree;
  • : 𠱠
  • : (bamboo); skin of bamboo;
  • : cuticle of bamboo plant;
  • : បើ
  • : young rush (Typha japonica), a kind of cattail; konnyaku (in Japanese cooking), solidified jelly made from the rhizome of devil's tongue;
  • : place name;
  • : siskin;

ពាក្យដែលមានអក្សរ 弱 តាមកម្រិត HSK