អត្ថន័យ 当 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 当 ខ្មែរ

dāng

  • ពេលណា​

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 当

  • 你生病了,我当然要来看看你。
    Nǐ shēngbìngle, wǒ dāngrán yào lái kàn kàn nǐ.
  • 我记不清楚当时的情况了。
    Wǒ jì bù qīngchǔ dāngshí de qíngkuàngle.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 当 តាមកម្រិត HSK