អត្ថន័យ 往 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 往 ខ្មែរ

wǎng

 • ទៅ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : disappointed; perplexed;
 • : នៅក្នុងឥតប្រយោជន៍
 • : បណ្តាញ
 • : net (Kangxi radical 122);
 • : net (Kangxi radical 122);
 • : to deceive; there is none; old variant of 網|网[wang3];
 • : tire; wheel band;
 • : elf; sprite;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 往

 • 再往前走 500 米就到了。
  Zài wǎng qián zǒu 500 mǐ jiù dàole.
 • 星期天,他往往去公园散步。
  Xīngqítiān, tā wǎngwǎng qù gōngyuán sànbù.
 • 这次航班由北京飞往杭州。
  Zhè cì hángbān yóu běijīng fēi wǎng hángzhōu.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 往 តាមកម្រិត HSK