អត្ថន័យ 很 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 很 ខ្មែរ

hěn

 • ខ្លាំងណាស់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : យី
 • : គ្មានមេត្តា

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 很

 • 我很少看电影。
  Wǒ hěnshǎo kàndiànyǐng.
 • 认识你我很高兴!
  Rènshí nǐ wǒ hěn gāoxìng!
 • 今年二月天气很冷。
  Jīnnián èr yuè tiānqì hěn lěng.
 • 这个苹果很大。
  Zhège píngguǒ hěn dà.
 • 我在商店买了很多东西。
  Wǒ zài shāngdiàn mǎile hěnduō dōngxī.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 很 តាមកម្រិត HSK