អត្ថន័យ 忙 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 忙 ខ្មែរ

máng

 • រវល់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : jargon;
 • : shaggy dog; striped;
 • : ridge-pole in roof;
 • : បញ្ឆោត
 • : 匛
 • : ខ្វាក់
 • : crude saltpeter;
 • : ស្វាយ
 • : ធំធេង
 • : Mt Mang at Luoyang in Henan, with many Han, Wei and Jin dynasty royal tombs;
 • : sharp point; point of sword;
 • : black horse with a white face;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 忙

 • 可能他正在忙。
  Kěnéng tā zhèngzài máng.
 • 这个星期,我很忙。
  Zhège xīngqí, wǒ hěn máng.
 • 你在忙什么呢?
  Nǐ zài máng shénme ne?
 • 我去请老师帮忙。
  Wǒ qù qǐng lǎoshī bāngmáng.
 • 这段时间我很忙。
  Zhè duànshíjiān wǒ hěn máng.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 忙 តាមកម្រិត HSK