អត្ថន័យ 悼 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 悼 ខ្មែរ

dào

  • ចូលរួមរំលែកទុក្ខ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : ដាក់បញ្ច្រាស
  • : ទៅ
  • : តាវ
  • : ចោរសមុទ្រ
  • : អង្ករ
  • : អ្នកគាំទ្រស្លាប
  • 翿 : 翿
  • : តាវ

ពាក្យដែលមានអក្សរ 悼 តាមកម្រិត HSK