អត្ថន័យ 慢 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 慢 ខ្មែរ

màn

 • យឺត

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : to plaster;
 • : insult;
 • : curtain;
 • : handsome; large; long;
 • : ឌីហ្វីស
 • : to spread;
 • : plain thin silk; slow; unadorned;
 • : វល្លិ
 • : place name;
 • : side of coin without words; trowel;
 • : head ornaments; pretty hair;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 慢

 • 我知道他走得慢。
  Wǒ zhīdào tā zǒu dé màn.
 • 我们走得很慢。
  Wǒmen zǒu dé hěn màn.
 • 天慢慢地黑了。
  Tiān màn man de hēile.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 慢 តាមកម្រិត HSK