អត្ថន័យ 懒 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 懒 ខ្មែរ

lǎn

 • ខ្ជិល

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : disappointed;
 • : to monopolize; to seize; to take into one's arms; to embrace; to fasten (with a rope etc); to take on (responsibility etc); to canvass;
 • : olive;
 • : to soak (fruits) in hot water or limewater to remove astringent taste; to marinate in salt etc; to pickle;
 • : cable; hawser; to moor;
 • : Japanese variant of 覽|览;
 • : មើល

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 懒

 • 我家的小猫很懒,一个下午都在睡觉。
  Wǒ jiā de xiǎo māo hěn lǎn, yīgè xiàwǔ dōu zài shuìjiào.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 懒 តាមកម្រិត HSK