អត្ថន័យ 拾 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 拾 ខ្មែរ

shí

 • លើកឡើង

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : rock; phonetic 'dol' used in names (Korean kugja);
 • : ដប់
 • : hen roost;
 • : ពិតប្រាកដ
 • : Japanese variant of 實|实;
 • : really; solid;
 • : ពេលវេលា
 • : clear water; pure;
 • : stoneware;
 • : ថ្ម
 • : stone shrine;
 • : ពងក្រពើ
 • : ចំណេះដឹង
 • : អាហារ
 • : to eat' or 'food' radical in Chinese characters (Kangxi radical 184);
 • : shad; Ilisha elongata;
 • : long-tailed marmot;
 • : a kind of rat;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 拾

 • 房间里很乱,我们收拾一下吧。
  Fángjiān lǐ hěn luàn, wǒmen shōushí yīxià ba.
 • 我在收拾行李呢。
  Wǒ zài shōushí xínglǐ ne.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 拾 តាមកម្រិត HSK