អត្ថន័យ 拿 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 拿 ខ្មែរ

 • យក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : to apprehend; to take;
 • : neptunium (chemistry);

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 拿

 • 请大家把作业本儿拿出来。
  Qǐng dàjiā bǎ zuòyè běn er ná chūlái.
 • 服务员,请帮我拿一下菜单。
  Fúwùyuán, qǐng bāng wǒ ná yīxià càidān.
 • 你手里拿的是什么?
  Nǐ shǒu lǐ ná de shì shénme?
 • 请您拿好登机牌,准备登机。
  Qǐng nín ná hǎo dēng jī pái, zhǔnbèi dēng jī.
 • 麻烦您帮我拿个杯子好吗?
  Máfan nín bāng wǒ ná gè bēizi hǎo ma?

ពាក្យដែលមានអក្សរ 拿 តាមកម្រិត HSK