អត្ថន័យ 收 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 收 ខ្មែរ

shōu

 • ទទួល

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 收

 • 他每年有 20 万的收入。
  Tā měinián yǒu 20 wàn de shōurù.
 • 过生日的时候,我收到了很多礼物。
  Guò shēngrì de shíhòu, wǒ shōu dàole hěnduō lǐwù.
 • 房间里很乱,我们收拾一下吧。
  Fángjiān lǐ hěn luàn, wǒmen shōushí yīxià ba.
 • 我收到你的信了。
  Wǒ shōu dào nǐ de xìnle.
 • 我在收拾行李呢。
  Wǒ zài shōushí xínglǐ ne.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 收 តាមកម្រិត HSK