អត្ថន័យ 方 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 方 ខ្មែរ

fāng

 • ការ៉េ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 方

 • 这个地方我来过三次了。
  Zhège dìfāng wǒ láiguò sāncìle.
 • 北方的冬天很冷。
  Běifāng de dōngtiān hěn lěng.
 • 我坐地铁去上班很方便。
  Wǒ zuò dìtiě qù shàngbān hěn fāngbiàn.
 • 我过去在北京,没去其他地方。
  Wǒ guòqù zài běijīng, méi qù qítā dìfāng.
 • 我们一定能找到解决问题的方法。
  Wǒmen yīdìng néng zhǎodào jiějué wèntí de fāngfǎ.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 方 តាមកម្រិត HSK