អត្ថន័យ 普 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 普 ខ្មែរ

 • ទូទៅ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : garden; orchard;
 • : សាមញ្ញ
 • : thick rough serge from Tibet;
 • : river bank; shore; river drainage ditch (old);
 • : extensive; pervading;
 • : to travel by the light of torch;
 • : huge; to admonish;
 • : វិសាលគម
 • : web (of feet of ducks, frogs etc);
 • : praseodymium (chemistry);

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 普

 • 你的普通话说得很好。
  Nǐ de pǔtōnghuà shuō dé hěn hǎo.
 • 你的普通话说得很标准。
  Nǐ de pǔtōnghuà shuō dé hěn biāozhǔn.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 普 តាមកម្រិត HSK