អត្ថន័យ 来 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 来 ខ្មែរ

lái

 • មក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : Come
 • : last;
 • : name of a mountain in Sichuan;
 • : brook; ripple;
 • : (bamboo);
 • : name of weed plant (fat hen, goosefoot, pigweed etc); Chenopodium album;
 • : name of a country in Spring and Autumn period in modern Shandong, destroyed by Qi 齊|齐;
 • : rhenium (chemistry);
 • : mare;
 • : to confer; to bestow on an inferior; to reward;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 来

 • 他想来吗?
  Tā xiǎng lái ma?
 • 你什么时候回来?
  Nǐ shénme shíhòu huílái?
 • 我是坐飞机来中国的。
  Wǒ shì zuò fēijī lái zhōngguó de.
 • 我们东西来了。
  Wǒmen dōngxī láile.
 • 他是昨天来这儿的。
  Tā shì zuótiān lái zhè'er de.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 来 តាមកម្រិត HSK