អត្ថន័យ 极 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 极 ខ្មែរ

 • បង្គោល

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 极

 • 他对音乐极感兴趣。
  Tā duì yīnyuè jí gǎn xìngqù.
 • 今天的节目好看极了。
  Jīntiān de jiémù hǎokàn jíle.
 • 我最爱吃妈妈做的鱼,味道好极了!
  Wǒ zuì ài chī māmā zuò de yú, wèidào hào jíle!
 • 我们要用积极的态度面对生活。
  Wǒmen yào yòng jījí de tàidù miàn duì shēnghuó.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 极 តាមកម្រិត HSK