អត្ថន័យ 棒 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 棒 ខ្មែរ

bàng

  • បាតុន

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 棒

  • 你真棒,什么都会!
    Nǐ zhēn bàng, shénme dūhuì!
  • 你的字写得真棒!
    Nǐ de zì xiě dé zhēn bàng!

ពាក្យដែលមានអក្សរ 棒 តាមកម្រិត HSK