អត្ថន័យ 浪 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 浪 ខ្មែរ

làng

 • រលក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : wasteland; wild;
 • : used in place names;
 • : Scopalia japonica maxin;
 • : (herb); place name;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 浪

 • 这样做只是浪费时间。
  Zhèyàng zuò zhǐshì làngfèi shíjiān.
 • 这本书讲了一个浪漫的爱情故事。
  Zhè běn shū jiǎngle yīgè làngmàn de àiqíng gùshì.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 浪 តាមកម្រិត HSK