អត្ថន័យ 然 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 然 ខ្មែរ

rán

 • ពិតប្រាកដ​ណាស់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 然

 • 虽然……但下雨了,虽然……但我们还是想去看电影。
  Suīrán……dàn xià yǔle, suīrán……dàn wǒmen háishì xiǎng qù kàn diànyǐng.
 • 你生病了,我当然要来看看你。
  Nǐ shēngbìngle, wǒ dāngrán yào lái kàn kàn nǐ.
 • 我要先写完作业,然后再看电视。
  Wǒ yào xiān xiě wán zuòyè, ránhòu zài kàn diànshì.
 • 他突然站了起来。
  Tā túrán zhànle qǐlái.
 • 小狗突然跑了出来。
  Xiǎo gǒu túrán pǎole chūlái.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 然 តាមកម្រិត HSK