អត្ថន័យ 爱 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 爱 ខ្មែរ

ài

 • ស្នេហា

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 爱

 • 对不起,我不爱你了,我爱她!
  Duìbùqǐ, wǒ bù ài nǐle, wǒ ài tā!
 • 妈妈,我爱你。
  Māmā, wǒ ài nǐ.
 • 我爱吃米饭。
  Wǒ ài chī mǐfàn.
 • 我很爱穿那件白衣服。
  Wǒ hěn ài chuān nà jiàn bái yīfú.
 • 我最爱唱歌了,我给你们唱一个。
  Wǒ zuì ài chànggēle, wǒ gěi nǐmen chàng yīgè.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 爱 តាមកម្រិត HSK