អត្ថន័យ 玩 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 玩 ខ្មែរ

wán

 • លេង

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 玩

 • 我们准备一起再玩(儿)一小时。
  Wǒmen zhǔnbèi yīqǐ zài wán (er) yī xiǎoshí.
 • 他在玩,没有学习。
  Tā zài wán, méiyǒu xuéxí.
 • 这是孩子们最喜欢玩儿的游戏。
  Zhè shì háizimen zuì xǐhuān wán er de yóuxì.
 • 你是在开玩笑吧?
  Nǐ shì zài kāiwánxiào ba?
 • 大家玩儿得很开心,甚至忘了时间。
  Dàjiā wán er dé hěn kāixīn, shènzhì wàngle shíjiān.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 玩 តាមកម្រិត HSK