អត្ថន័យ 生 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 生 ខ្មែរ

shēng

 • ផ្តល់​កំណើត

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ក្រោកឡើង
 • : gallon; quart;
 • : សំឡេង
 • : rising of water;
 • : ការលះបង់
 • : sister's son; nephew;
 • : free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd;
 • : stoat; weasel;
 • 𢦑 : Wu

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 生

 • 习先生怎么样不这儿了?
  Xí xiānshēng zěnme yàng bù zhè'erle?
 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 我的医生是一个好人。
  Wǒ de yīshēng shì yīgè hǎorén.
 • 我爸爸是医生。
  Wǒ bàba shì yīshēng.
 • 我不是学生。
  Wǒ bùshì xuéshēng.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 生 តាមកម្រិត HSK