អត្ថន័យ 省 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 省 ខ្មែរ

shěng

  • ខេត្ត

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : cataract of the eye; error;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 省

  • 我来自山东省。
    Wǒ láizì shāndōng shěng.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 省 តាមកម្រិត HSK