អត្ថន័យ 章 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 章 ខ្មែរ

zhāng

 • ជំពូក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : husband's father;
 • : ចាង
 • : ច្បាស់
 • : bright; to rise (of sun);
 • : camphor; Cinnamonum camphara;
 • : Zhang river in Fujian;
 • : river deer; roebuck;
 • : ancient stone ornament;
 • : food; white cooked rice;
 • : cockroach;
 • : place name;
 • : octopus;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 章

 • 请根据这篇文章谈一谈自己的想法。
  Qǐng gēnjù zhè piān wénzhāng tán yī tán zìjǐ de xiǎngfǎ.
 • 我会用中文写文章。
  Wǒ huì yòng zhōngwén xiě wénzhāng.
 • 这篇文章,我读了很多遍。
  Zhè piān wénzhāng, wǒ dúle hěnduō biàn.
 • 请把这篇文章翻译成汉语。
  Qǐng bǎ zhè piān wénzhāng fānyì chéng hànyǔ.
 • 文章最关键的部分是第三段。
  Wénzhāng zuì guānjiàn de bùfèn shì dì sān duàn.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 章 តាមកម្រិត HSK