អត្ថន័យ 管 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 管 ខ្មែរ

guǎn

 • បំពង់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 管

 • 不管天怎么样,我都要爬山。
  Bùguǎn tiān zěnme yàng, wǒ dū yào páshān.
 • 现在是谁管理这座房子?
  Xiànzài shì shuí guǎnlǐ zhè zuò fángzi?
 • 早上打开窗户,太阳管理照了进来。
  Zǎoshang dǎkāi chuānghù, tàiyáng guǎnlǐ zhàole jìnlái.
 • 尽管我认识他很久了,但是并不了解。
  Jǐnguǎn wǒ rènshí tā hěnjiǔle, dànshì bìng bùliǎojiě.
 • 我不太懂管理,所以不适合做负责人。
  Wǒ bù tài dǒng guǎnlǐ, suǒyǐ bùshìhé zuò fùzé rén.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 管 តាមកម្រិត HSK