អត្ថន័យ 约 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 约 ខ្មែរ

yuē

 • ប្រមាណ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : to speak; to say;
 • : standard; norm; Taiwan pr. [huo4];

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 约

 • 他大约有三十多岁。
  Tā dàyuē yǒu sānshí duō suì.
 • 请节约用水。
  Qǐng jiéyuē yòngshuǐ.
 • 她开始和小李约会了。
  Tā kāishǐ hé xiǎo lǐ yuēhuìle.
 • 今天晚上我有个约会。
  Jīntiān wǎnshàng wǒ yǒu gè yuēhuì.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 约 តាមកម្រិត HSK