អត្ថន័យ 经 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 经 ខ្មែរ

jīng

 • ឆ្លងកាត់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ទីក្រុងប៉េកាំង
 • : ជីង
 • : ឆក់
 • : banner; make manifest;
 • : គ្រីស្តាល់
 • : Jing River;
 • : ភ្នែក
 • : round-grained nonglutinous rice (Japonica rice); Taiwan pr. [geng1];
 • : ល្អ
 • : Japanese variant of 經|经;
 • : acrylic;
 • : ដើម
 • : chaste tree or berry (Vitex agnus-castus); alternative name for the Zhou Dynasty State of Chu 楚國|楚国[Chu3 Guo2];
 • : leek flower; lush; luxuriant;
 • : whale;
 • : red deer;
 • : red deer; sambar deer;
 • 𢀖 : 舋

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 经

 • 我来中国 1 个月了,已经会用筷子了。
  Wǒ lái zhōngguó 1 gè yuèle, yǐjīng huì yòng kuàizile.
 • 我已经找出问题了,晚上问你。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntíle, wǎnshàng wèn nǐ.
 • 我已经走唱歌火车站了。
  Wǒ yǐjīng zǒu chànggē huǒchē zhànle.
 • 我们已经吃完饭了。
  Wǒmen yǐjīng chī wán fànle.
 • 这个词是什么已经?
  Zhège cí shì shénme yǐjīng?

ពាក្យដែលមានអក្សរ 经 តាមកម្រិត HSK