អត្ថន័យ 耐 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 耐 ខ្មែរ

nài

 • ធន់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ណៃ
 • : crab-apple; how can one help;
 • : naphthalene C10H8;
 • : Eristalis tenax;
 • : ignorant; sun hat;
 • : neptunium (chemistry) (Tw);
 • : incense tripod;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 耐

 • 教育孩子要有耐心。
  Jiàoyù háizi yào yǒu nàixīn.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 耐 តាមកម្រិត HSK