អត្ថន័យ 艺 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 艺 ខ្មែរ

 • សិល្បៈ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : to regulate; to govern; to control; to mow;
 • : ភាពសុចរិត
 • : covetous; greedy; stingy;
 • : ផងដែរ
 • 亿 : ពាន់​លាន
 • : strong; brave;
 • : lost; missing; forsaken; dissolute; (of a woman) beautiful; fault; offense; hermit; variant of 逸[yi4];
 • : row of dancers at sacrifices;
 • : mow;
 • : cut off the nose;
 • : (literary) toilsome; laborious; (of an edge etc) worn out; blunt;
 • : to talk in one's sleep;
 • : palpitation; short breathing;
 • : mist rolling upwards;
 • : skill; art;
 • : border;
 • : abundant; graceful;
 • : compliant; yielding; easy-going;
 • : high and steep;
 • : name of hills in Shandong;
 • : canopy;
 • : yurt; (literary) respectful; prudent;
 • : ខុសគ្នា
 • : ancient name for go (Chinese board game);
 • : to shoot;
 • : សេវាកម្ម
 • : រំលឹកឡើងវិញ
 • : pleased; rejoice;
 • : anxiety; worry;
 • : អត្ថន័យ
 • : restrain; virtuous;
 • : រឹតត្បិត
 • : to ladle out; to dip; to pour out;
 • : to be weary of;
 • : ងាយស្រួល
 • : obscure; sun hidden by clouds;
 • : post for tethering animals;
 • : oar; stand for correcting a bow;
 • : Quercus glauca;
 • : to exterminate;
 • : (archaic) (meaning unclear); (final particle);
 • : ការអត់ធ្មត់
 • : licentious, libertine, dissipate;
 • : damp; moist;
 • : to overflow;
 • : to glow; to flash;
 • : (person);
 • : to blaze; (used in given names);
 • : blazing; radiant;
 • : different, strange
 • : ការ​រាតត្បាត
 • : bury; sacrifice;
 • : មានប្រយោជន៍
 • : to spy out;
 • : ការបកស្រាយ
 • : to hang; to strangle oneself;
 • : Righteousness
 • : assist; ready to fly; respect;
 • : bright; tomorrow;
 • : feather screen; to screen; to shade; cataract;
 • : ស្លាប
 • : 殸
 • : to learn; to practice or study (old);
 • : feelings; opinion; thoughts;
 • : bow of a Chinese boat;
 • : Japanese variant of 藝|艺[yi4];
 • : skill; art;
 • : Job's tear plant (Coix lacryma); erroneously called Chinese pearl barley;
 • : Zanthoxylum ailanthoides;
 • : art
 • : hive; honeycomb;
 • : ចុះ
 • : to wrap and bind; damp; dripping; wet; a book bag;
 • : sleeve of dress;
 • : Japanese variant of 譯|译[yi4];
 • : ពិភាក្សា
 • : បកប្រែ
 • : to go (to visit a superior); one's current attainment in learning or art;
 • : មិត្តភាព
 • : 睘
 • : breathing of pigs;
 • : to excel; to surpass; to be scattered; variant of 逸[yi4], leisurely;
 • : to escape; leisurely; outstanding;
 • : city; village;
 • : fine wine; to award with (food and drink);
 • : abrasion; gold-20 taels in weight;
 • : ytterbium (chemistry);
 • : rancid;
 • : Japanese variant of 驛|驿[yi4];
 • 驿 : post horse; relay station;
 • : hawk;
 • : a swallow;
 • : pheasant; turkey; old variant of 鷁|鹢[yi4];
 • : a kind of aquatic bird;
 • : black;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 艺

 • 这个学期我选了很多课,有艺术、历史、经
  Zhège xuéqí wǒ xuǎnle hěnduō kè, yǒu yìshù, lìshǐ, jīng
 • 他把艺术看得比自己的生命更重要。
  Tā bǎ yìshù kàn dé bǐ zìjǐ de shēngmìng gèng zhòngyào.
 • 我对艺术非常感兴趣。
  Wǒ duì yìshù fēicháng gǎn xìngqù.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 艺 តាមកម្រិត HSK