អត្ថន័យ 节 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 节 ខ្មែរ

jié

 • ផ្នែក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 节

 • 今天的节目好看极了。
  Jīntiān de jiémù hǎokàn jíle.
 • 一年有四个季节。
  Yī nián yǒu sì gè jìjié.
 • 她最喜欢看音乐节目。
  Tā zuì xǐhuān kàn yīnyuè jiémù.
 • 时间过得真快,要过春节了。
  Shíjiānguò dé zhēn kuài, yàoguò chūnjiéle.
 • 今天我们一共演出 12 个节目。
  Jīntiān wǒmen yīgòng yǎnchū 12 gè jiémù.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 节 តាមកម្រិត HSK