អត្ថន័យ 蔓 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 蔓 ខ្មែរ

màn

  • វល្លិ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ពាក្យដែលមានអក្សរ 蔓 តាមកម្រិត HSK