អត្ថន័យ 览 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 览 ខ្មែរ

lǎn

  • មើល

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : disappointed;
  • : ខ្ជិល
  • : to monopolize; to seize; to take into one's arms; to embrace; to fasten (with a rope etc); to take on (responsibility etc); to canvass;
  • : olive;
  • : to soak (fruits) in hot water or limewater to remove astringent taste; to marinate in salt etc; to pickle;
  • : cable; hawser; to moor;
  • : Japanese variant of 覽|览;

ពាក្យដែលមានអក្សរ 览 តាមកម្រិត HSK