អត្ថន័យ 说 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 说 ខ្មែរ

shuō

 • និយាយ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : Japanese variant of 說|说; to speak; to say;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 说

 • 我会说汉语。
  Wǒ huì shuō hànyǔ.
 • 中国人说汉语。
  Zhōngguó rén shuō hànyǔ.
 • 你听我说,好吗?
  Nǐ tīng wǒ shuō, hǎo ma?
 • 你在说什么?
  Nǐ zài shuō shénme?
 • 喂?你请说话!
  Wèi? Nǐ qǐng shuōhuà!

ពាក្យដែលមានអក្សរ 说 តាមកម្រិត HSK