អត្ថន័យ 读 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 读 ខ្មែរ

 • អាន

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : 㱩
 • : មឈូស
 • : ពុល
 • : ស្នាមភ្លោះ
 • : ថេប្លេត
 • : កូនគោ
 • : តែម្នាក់ឯង
 • : សៀន
 • : រអ៊ូរទាំ
 • : 贕
 • : ករណីធ្នូ
 • : លលាដ៍ក្បាល
 • : ធ្វើឱ្យខ្មៅ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 读

 • 我读了八本书。
  Wǒ dúle bā běn shū.
 • 你会读这个汉字吗?
  Nǐ huì dú zhège hànzì ma?
 • 你喜欢读书吗?
  Nǐ xǐhuān dúshū ma?
 • 我喜欢读书。
  Wǒ xǐhuān dúshū.
 • 他 30 岁而且……读完大学。
  Tā 30 suì érqiě……dú wán dàxué.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 读 តាមកម្រិត HSK